دستگاه های سبک شهربازی

 

____________________________________________________WATCH VIDEO______________________________________________________

 

_____________________________________________________WATCH VIDEO____________________________________________________

 

بیل مکانیکی مخصوص شهربازی سرباز و سرپوشیده در مدل های محتلف

______________________________________________________WATCH VIDEO___________________________________________________