سازه گردان اصفهان:

سازه گف گردان مصلی اصفهان ۲ عدد با قطر بیرونی ۱۵ متر  و ظرفیت ۱۲۰ نفر سال ۱۳۸۰