رستوران گردان شیراز:

رستوران گردان مالی آباد شیراز با قطر بیرونی ۹ متر  و ظرفیت  ۸۰ نفر سال ۱۳۸۲

 

 

 

 

 

 

 

زستوران معالی آباد شیراز