رستوران گردان قزوین:

رستوران گردان مجتمع خلیج فارس در قزوین  با قطر بیرونی ۲۴٫۳ و مساحت قسمت گردان ۳۰۳ مترمربع سال ساخت  ۱۳۹۳

 

مجتمع تجاری خلیج فارس قزوین