رستوران گردان قم:

رستوران گردان قمواقع در مجتمع ولیعصر قم با قطر بیرونی ۱۶ متر  و ظرفیت ۱۳۰ نفر سال ساخت  ۱۳۸۹