رستوران گردان سنندج:

رستوران گردان  هتل لاله سنندج  با قطر بیرونی ۱۶ متر و مساحت قسمت گردان حدود ۱۷۲ متر مربع  در سال ۱۳۹۷ ساخته شد.

 

هتل لاله سنندج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هتل لاله سسندج